Saturday, 23 September , 2023
امروز : شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲ - 9 ربيع أول 1445
شناسه خبر : 472
  پرینتخانه » آخرین اخبار, لرستان, ورزشی, ویژه تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1399 - 22:59 | | ارسال توسط :
مدیرکل ورزش و جوان استان لرستان خبرداد:

آموزش مجازی ورزشکاران توسط هیات های ورزشی

مدیــرکل ورزش و جوانــان لرســتان گفــت: اولیــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی(مجازی) بازی هــای بومــی و محلــی بــا شــعار هــر خانــواده یــک بــازی در راســتای کاهــش انتقــال ویــروس کرونــا در حــال برگــزاری اســت.ســید علــی کریمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی بــا همــت هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی […]

آموزش مجازی ورزشکاران توسط هیات های ورزشی

مدیــرکل ورزش و جوانــان لرســتان گفــت: اولیــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی(مجازی) بازی هــای بومــی و محلــی بــا شــعار هــر خانــواده یــک بــازی در راســتای کاهــش انتقــال ویــروس کرونــا در حــال برگــزاری اســت.
ســید علــی کریمــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی بــا همــت هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی لرســتان بــا هــدف توســعه ورزش در خانــه در ایــام مبــارزه بــا ویــروس کرونــا می باشــد. وی ادامــه داد: هیات هــای همگانــی، پزشــکی ورزشــی و روســتایی عشــایری کــه جنبــه عمومی تــری دارنــد بــا برگــزاری مســابقات مجــازی در راســتای آگاه ســازی مــردم دربــاره ایــن بیمــاری و همچنیــن ســرگرم کــردن خانواده هــا بــا اهــدای جوایــز ارزنــده تلاش هــای قابــل تقدیــری انجــام داده انــد. وی اظهــار داشــت: افتتــاح خــط تولیــد مــواد بهداشــتی، تهیــه و توزیــع پک هــای بهداشــتی، نظــارت بــر باشــگاه ها، توســعه ورزش هــا در کانال هــای تخصصــی ورزشــی،
ایجــاد کمپین هــای مبــارزه بــا کرونــا و برگــزاری مســابقات فرهنگــی و ورزشــی در خانــه را ازجملــه اقدامــات اداره کل ورزش و جوانــان لرســتان در راســتای مقابلــه بــا کرونا می باشــد. وی گفــت: اقدامــات جهــادی کــه در تمامــی شهرســتان ها فعــال شــده، بــا هــدف مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا و تــلاش بــرای فراهــم شــدن ســلامت مــردم اســت. وی افــزود: همچنیــن در ایــن مــدت نظــارت مســتمر بــر باشــگاه های سراســر اســتان، پملــپ باشــگاه های متخلــف در راســتای کاهــش انتقــال ویــروس کرونــا صــورت گرفــت. کریمــی ادامــه داد: هیات هــای ورزشــی براســاس مصوبــه کارگــروه مبــارزه بــا کرونــا ورزش اســتان، مخاطبیــن رشــته های خــود را در کانال هــای اختصاصــی تمریــن می دهنــد.

نویسنده : خبرنگار | منبع خبر : روابط عمومی ورزش و جوانان
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی باشد منتشر نخواهد شد.