Saturday, 23 September , 2023
امروز : شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲ - 9 ربيع أول 1445
شناسه خبر : 475
  پرینتخانه » آخرین اخبار, فرهنگی, لرستان, ویژه تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1399 - 23:06 | | ارسال توسط :
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

لرستان نیازمند توسعه زیرساخت های فرهنگی، هنری و قرآنی است

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان لرســتان در دیــدار بــا نماینــده خــرم آبــاد و چگنــی در مجلــس یازدهــم گفــت: توســعه زیرســاخت هــای فرهنگــی، هنــری و قرآنــی اســتان از مهمتریــن اولویتهــای مــا در ســال جــاری مــی باشــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان لرســتان، احمــد حســین فتایــی صبــح ســه شــنبه […]

لرستان نیازمند توسعه زیرساخت های فرهنگی، هنری و قرآنی است

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان لرســتان در دیــدار بــا نماینــده خــرم آبــاد و چگنــی در مجلــس یازدهــم گفــت: توســعه زیرســاخت هــای فرهنگــی، هنــری و قرآنــی اســتان از مهمتریــن اولویتهــای مــا در ســال جــاری مــی باشــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان لرســتان، احمــد حســین فتایــی صبــح ســه شــنبه نهــم اردیبهشــت مــاه در دیــدار بــا مهــرداد ویســکرمی، نماینــده شهرســتان هــای خــرم آبــاد و چگنــی در مجلــس شــورای اســلامی، گفــت: بنــا بــر فرمــوده ی حضــرت امــام (ره) :« فرهنــگ اســاس اســتقلال یــک مملکــت اســت» و تقویــت ظرفیــت هــای فرهنگــی زمینه ســاز توســعه ی همــه جانبه ی کشــور خواهــد بــود. مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی لرســتان
تصریــح کــرد: بنــا بر نقشــه راه ترســیم شــده در ســال گذشــته، موفــق بــه ارتقــاء ســطح فعالیــت در حوزه هــای فرهنگــی، هنــری و قرآنــی شــدیم کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه برگــزاری جشــنواره ملی موشــن گرافیک آیــات و حضــور در بیــن کاندیداهــای نهایــی انتخــاب پایتخــت کتــاب ایــران بــا حضــور شــهرهای خــرم آبــاد و کوهدشــت اشــاره کــرد. وی افــزود: اجــرای جشــنواره اقــوام در شهرســتانهای مختلــف اســتان و همچنیــن برگــزاری انتخابــات خانــه مطبوعــات اســتان در آذر مــاه ســال گذشــته از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه اســت کــه ارتقــاء تــوان اســتان در زمینــه صنعــت چــاپ بــا افتتــاح طــرح توســعه دو چاپخانه در شــهر بروجــرد و یــک چاپخانــه در شــهر خــرم آبــاد را نیــز بایــد بــه آن افــزود. فتایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــلاش در جهــت افزایــش اعتبــارات عمرانــی ایــن اداره کل در راســتای گســترش فضاهــای تخصصــی، گفــت: در ســال گذشــته شــاهد درصــدی اعتبــارات عمرانــی ۳۰۰افزایــش بودیــم، امــا نیــاز اســت بــا اســتفاده از ظرفیت مجمــع نماینــدگان ایــن اعتبــارات افزایــش یابــد چــرا کــه لرســتان بــه شــدت نیازمنــد توســعه زیرســاخت های فرهنگــی و هنــری اســت.
مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی لرســتان ابــراز داشــت: تــالار مرکــزی در مرکز اســتان، مهمتریــن پــروژه عمرانــی ایــن حــوزه اســت کــه متاســفانه در طــی ده ســال گذشــته تنها درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و برای ۲۰ میلیــارد تومــان اعتبــار ۷۰اتمــام نیازمنــد اســت کــه نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســلامی مــی توانــد در ایــن راســتا نقــش بســیار مهمــی را ایفــا نماینــد. وی خاطــر نشــان ســاخت: اختصــاص اعتبــارات لازم بــه ســاخت مجتمــع فرهنگی هنــری شهرســتان چگنــی و تکمیــل احداث هنرســتان هنــری خــرم آبــاد از دیگــر مطالبــات مهــم ماســت کــه انتظــار مــی رود بــا کمــک منتخبیــن شهرســتانهای خــرم آبــاد و چگنــی در مجلــس شــورای اســلامی بتوانیــم در راســتای تکمیــل و بهــره بــرداری از آن گامهــای مهمــی برداریــم. فتایــی در پایــان افــزود: در آخریــن جلســه ی صــورت گرفتــه بــا وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، پیشــنهادطرح اختصــاص یــک درصــد از اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایــی دســتگاه های اجرایــی بــه حــوزه فرهنــگ از ســوی اســتان لرســتان مطــرح گردیــد کــه امیدواریــم باموافقــت هیــات وزیــران مصــوب گــردد کــه در صــورت تحقق مــی توانــد گــره گشــایی بســیاری از کاســتی هــای ایــن حــوزه باشــد.

نویسنده : خبرنگار | منبع خبر : روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی باشد منتشر نخواهد شد.