Saturday, 23 September , 2023
امروز : شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲ - 9 ربيع أول 1445
شناسه خبر : 466
  پرینتخانه » آخرین اخبار, سیاسی, لرستان, ویژه تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1399 - 19:25 | | ارسال توسط :
برگزاری انتخابات 1400

ماموریت فضلی!

ایــن شــاید آخریــن ماموریــت رحمانــی فضلــی بــه اســتاندارانش باشــد بــرای برگــزاری یــک انتخابــات دیگــر!! انتخاباتــی کــه مــی توانــد نســخه دولــت روحانــی را بــرای همیشــه بپیچانــد و مهــر پایانــی باشــد بــر اعتدالــی کــه در طــول هشــت ســال نتوانســت خــود را تبدیــل بــه یــک گفتمــان کنــد و در حــد یــک روش عقیــم در دل سیاســت ایــران باقــی ماند…حــالا امــا خادمــی در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی بــا فضلــی از آمادگــی خــود بــرای ایــن ماموریــت مــی گویــد
ماموریت فضلی!

ایــن شــاید آخریــن ماموریــت رحمانــی فضلــی بــه اســتاندارانش باشــد بــرای برگــزاری یــک انتخابــات دیگــر!! انتخاباتــی کــه مــی توانــد نســخه دولــت روحانــی را بــرای همیشــه بپیچانــد و مهــر پایانــی باشــد بــر اعتدالــی کــه در طــول هشــت ســال نتوانســت خــود را تبدیــل بــه یــک گفتمــان کنــد و در حــد یــک روش عقیــم در دل سیاســت ایــران باقــی ماند…حــالا امــا خادمــی در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی بــا فضلــی از آمادگــی خــود بــرای ایــن ماموریــت مــی گویــد

اســتاندار لرســتان از پیگیــری و هماهنگــی بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده در ایــن اســتان خبــر داد. ســید موســی خادمــی در حاشــیه جلســه ویدئــو کنفرانــس ســتاد انتخابــات کشــور بــه ریاســت وزیــر کشــور و بــا حضــور اســتانداران و اعضــای ســتاد اجرایی انتخابــات مجلــس شــورای اســلامی، اظهــار داشــت: در ایــن جلســه از تــلاش اســتان ها بــه خاطــر برگــزاری انتخابــات اســفندماه مجلس شــورای اســلامی و اســتان لرســتان نیــز بــه عنــوان یکــی از اســتان های موفــق در ایــن زمینــه تقدیــر شــد. وی، بیــان داشــت: لــزوم هماهنگــی بیشــتر دســتگاه های اجرایــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه در ســال آینــده برگــزار می شــود از موضوعاتــی بــود کــه مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. اســتاندار لرســتان در ادامــه، تصریــح کــرد: اصــلاح قانــون انتخابــات و رفــع نقــاط ضعــف بــه منظــور برگــزاری انتخابــات پیــش رو از دیگــر نکاتــی بــود کــه در مــورد آن بحــث شــد. خادمــی بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســلامی اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه مشــخص شــدن منتخبیــن مــردم اســتان در همــان دور اول، انتخابــات ســایر اســتان هایی کــه بــه دور دوم کشــیده شــده در شــهریور مــاه برگــزار می شــود. وی، خاطرنشــان کــرد: انتخابــات ریاســت جمهــوری از دیگــر رخدادهــای مهــم سیاســی کشــور اســت کــه در ســال آینــده برگــزار خواهــد شــد و وزارت کشــور بــا تأکیــد بــر هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی در ایــن راســتا، پیگیــر فراهــم کــردن شــرایط و زمینــه برگزاری ســالم آن اســت.

نویسنده : گزارشگر | منبع خبر : کانال استانداری لرستان
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی باشد منتشر نخواهد شد.