عذرخواهی علیرضا بیرانوند از مردم به دلیل اشتباهش در بازی برابر لبنان.

دسته بندی فیلم: علمی