Sunday, 21 July , 2024
امروز : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ - 15 محرم 1446
شناسه خبر : 433
  پرینتخانه » آخرین اخبار, سیاسی تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1399 - 20:12 | | ارسال توسط :
جنگ جهانی سوم

جنگ جهانی سوم

شاید هرگز در تصورم نمــی گنجیــد کــه روزگاری میــدان جنــگ جهانــی ســوم اینگونــه مرزبنــدی گــردد. جهان یک سو و کرونا یک سوی دیگر !! امــا تقدیــر اینگونــه خواســت تــا بــه چشــم خویــش ببینیــم گاهــی موجــودی نادیــده چــون ویــروس کرونــا مــی توانــد یــک جهــان را بــا همــه ی ادعاهایــش از پای دربیــاورد و زمیــن گیــر کنــد!
جنگ جهانی سوم

شاید هرگز در تصورم نمــی گنجیــد کــه روزگاری میــدان جنــگ جهانــی ســوم اینگونــه مرزبنــدی گــردد. جهان یک سو و کرونا یک سوی دیگر !! امــا تقدیــر اینگونــه خواســت تــا بــه چشــم خویــش ببینیــم گاهــی موجــودی نادیــده چــون ویــروس کرونــا مــی توانــد یــک جهــان را بــا همــه ی ادعاهایــش از پای دربیــاورد و زمیــن گیــر کنــد! هرچــه کــه هســت حــالا مــا نیــز در ایــن جنــگ ناخواســته ، مجــددا گرفتــار شــده ایــم! نــه مــی توانیــم اعــلام بــی طرفــی کنیــم چــون جنــگ جهانــی اول و دوم کــه تهــش شــد اشــغال صددرصــدی مــا و نــه مــی تــوان دســت بــه دســت جهــان داددر روزگاری کــه ناجوانمردانــه در تحریمیــم! خودمانیم و خودمان و یک دشمن بی وجدان! آری جنــگ اســت ، جنگــی تمام عیــار بــا دشــمنی کــه فرضــی نیســت ، حقیقــی اســت مجهــز بــه ابــزار رادارگریــز کــه ناگهــان ســر می چرخانــی می بینــی روبرویــت در فاصلــه ی کمتــر از دومتــر ایســتاده و تــا می خواهــی بچرخــی ، می زنــد ، نامــرد ســینه ات را از نفــس می انــدازد! جنــگ اســت ، مثــال همــان جنگــی کــه بــاز هــم بــر مــا تحمیــل شــد ، مثــال همــان روزهایــی کــه محــروم بودیــم از ســلاح و بــا دســت خالــی ایســتاده بودیــم در برابــر دشــمن زبان نفهمــی کــه مردانــه نمــی زد و روزی کــه سردشــت را شــیمیایی زد دیگــر حتــی ماســک هــم نمی توانســت جلــوی فاجعــه را بگیــرد… جنــگ اســت ، مثــل همــان روزهــا کــه عــده ای خط شــکن بــودن و آمــاده بــرای زدن بــه دل دشــمن ، عــده ای پشــتیبانی می کردنــد چندقــدم عقب تــر از خــط مقــدم و عــده ای نشســته در خانــه امــا پــر جنــب و جــوش بــرای فراهــم کــردن هرآنچــه سربازانشــان نیاز داشــتند از لبــاس تــن تــا حتــی کمــی نــان و اندکــی خرمــا! جنــگ اســت و البتــه مثــل همــان روزهــا در کنــار همــه ی زیبایی هــا ، زشــتی نیــز بســیار اســت ، مثــل همان روزهــا کــه عــده ای هــم ســتون پنجــم دشــمن شــده بودنــد ، بــرای خالــی کــردن دل مــردم ، بــرای شکســتن مقاومــت ، بــرای احتــکار اجنــاس بــرای بــه هــم ریختــن اقتصــاد بــرای ســواری کــردن بــر مــوج جنــگ ، بــرای کاســبی ، کاســبی شــرافت!! امــروز همــان ســر بزنــگاه اســت کــه معمــولا صــف میــان اینوری هــا و آنوری هــا دیگــر مثــل قبــل نیســت ، دیگــر چــپ و راســت نــدارد ، همــه یــا اینوری هســتند ایســتاده در کنــار ســربازان ســپیدپوش وطــن کــه امیدشــان بــه همراهــی ماســت و یــا آنــوری هســتند و کرونایــی ، خفتــه در بی وجدانــی و فعــال بــرای آســیب زدن بــه جبهــه ی خــودی! امــروز هــر کــه احتــکار کنــد ، هرکــه هشــدارها را جدی نگیــرد ، هرکــه بــا شایعه ســازی دل مــردم را بلرزانــد ، هرکــه بجــای ســربازی در اندیشــه بــازی بــا افــکار عمومــی باشــد ، هرکــه در وظایفــش کوتاهــی کنــد ، هرکــه بی مســئولیت باشــد ، هرکــه جــان هم وطنــش را بــه خطــر انــدازد ، حقیقتــا دیگــر اینوری نیســت حالا نامــش هــر کــه می خواهــد باشــد!! امــروز باهــم هســتیم ، می خواهیــم باهــم از ایــن جنــگ جهانــی عبــور کنیــم ، می خواهیــم ثابــت کنیــم فرهنــگ مــا تــوان شکســتن ایــن ویــروس خارجــی را دارد چــه ســاخته ی دســت دشــمن باشــد چــه از وجــود خفاشــی پــر گرفتــه باشــد و اینگونــه یــک دنیــا را بــه هــم ریختــه باشــد… راه ســاده اســت ، همــت کنیــم ، بی خیــال نباشــیم کــه فــردا خیالمــان آشــفته خواهــد شــد ، ذره بیــن باشــیم و هرجــا کــم کاری دیدیــم فریــاد بزنیــم چــه از جانــب مســئول باشــد و چــه مــردم کــه قــرار نیســت در ایــن جــاده ی مدیریــت بحــران ، یــک طــرف خــود را ملــزم بــه انجــام وظایفــش بدانــد و طــرف دیگــر بی محابــا همچنــان در مســیر عــادات غلــط گذشــته برانــد… بــا هــم باشــیم ، بــه هــم اعتمــاد کنیــم ، ایــن روزهــای تلــخ نیــز می گــذرد کــه تاریــخ ایــن دیــار پــر از تلخی هایــی اســت کــه از ان عبــور کرده ایــم حتــی اگــر جــای زخــم ان همچنــان در ذهنمــان درد کنــد!!

نویسنده : ابوذربابا یی زاده | منبع خبر : دریای فرهنگ
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی باشد منتشر نخواهد شد.